European institute for contemporary art and science

Financieel beleidsplan
Het EICAS ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming van het EICAS als daarna is het EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum is daarom van het grootste belang.

Daartoe is een (globaal) ondernemingsplan/business model voor het museum opgesteld met daarin diverse vormen van een financiële bijdrage (financiering haalbaarheidsonderzoek, eenmalige, structurele financiering, garantiesubsidies, leningen, participatie enz. Welke private partijen zijn bereid een financiële bijdrage te leveren?

EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Openingsbalans
download: Openingsbalans Stichting EICAS (pdf, 186KB)

Toelichting:
De Stichting EICAS is opgericht op 14 november 2017. Op de vermelde openingsbalans staat een donatie vermeld van € 1.000,– . De oprichtings- en andere kosten worden per 31 december verwerkt.

Jaarverslag 2017
download: Jaarverslag Stichting EICAS 2017 (pdf, 30KB)

Jaarverslag 2018
download: Jaarverslag Stichting EICAS 2018 (pdf, 47KB)

Balans per 31 december 2018
download: Balans Stichting EICAS per 31 december 2018 (pdf, 391KB)

Winst- en Verliesrekening 2018
download: Winst en Verliesrekening EICAS 2018 (pdf, 221KB)

Toelichting Jaarrekening 2018
download: Toelichting Jaarrekening EICAS 2018 (pdf, 90KB)

Jaarverslag 2019
download: Jaarverslag Stichting EICAS 2019 (pdf, 415KB)

Winst- en Verliesrekening 2019
download: Winst en Verliesrekening EICAS 2019 (pdf, 168KB)

Toelichting Jaarrekening 2019
download: Toelichting Jaarrekening EICAS 2019 (pdf, 21KB)

Beleidsplan 2019 – 2024
download: Beleidsplan EICAS 2019 – 2024 (pdf, 1,1MB)

Jaarverslag 2020
download: Jaarverslag Stichting EICAS 2020 (pdf, 113KB)

Jaarcijfers 2020
download: Jaarcijfers EICAS 2020 (pdf, 387KB)

Beloningsbeleid:
Art. 3 Statuten Lid 2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Lid 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. De stichting heeft vooralsnog geen personeel.