EICAS european institute for contemporary art and science

Doelstelling

boek EICAS

Download hier (pdf, 4,9MB) of vraag een gratis exemplaar per email.

EICAS organiseert exposities, ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers, lezingen, debatten en workshops, uitwisseling met onderwijsinstellingen, zowel in eigen land als over de grenzen heen en draagt bij aan promotieonderzoek door kunstenaars. Net als in de tijd van de Nederlandse kunstenaarsbewegingen De Stijl, Cobra en de Nul-groep staat in EICAS het experiment voorop.

EICAS ziet kunst als een instrument van de waarneming, als een vorm van onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en politieke vragen. Kunst om grenzen af te tasten en te verleggen. Kunst die vragen oproept zonder antwoorden te hebben. Kunst leert ons scherper te zien en opent zo nieuwe wegen naar het onbekende, het onverwachte, het ongewenste.

In EICAS staan kunst en wetenschap/onderzoek centraal. Het raakvlak tussen kunst en wetenschap biedt talloze en veelbelovende mogelijkheden, die het waard zijn te worden onderzocht. Zowel bezoekers, kunstenaars als wetenschappers willen inzicht en begrip van de werkelijkheid door kritisch te kijken en experimenten te doen. En sommige kunstenaars willen in aanraking komen met wetenschappers die relevant zijn voor hun eigen onderzoek. Dat kan variëren van geschiedkundigen en linguïsten tot filosofen en antropologen. EICAS ziet kunst als ook een onderzoeksdiscipline en biedt de gelegenheid om dat onderzoek te doen samen met andere disciplines. Het kunstenaarschap wordt daar beslist rijker en gelaagder van. Maar daar moet je wel zin in en talent voor hebben. Het begrip wetenschap heeft een ruime definitie nodig. Onderzoek in de geesteswetenschappen en de kunst is vooral speculatief. Het is met name kritische reflectie.

Kunst heeft de unieke mogelijkheid een betekenis te koppelen aan een indringende esthetische, emotionele gewaarwording. Is voertuig naar het vreemde; steeds opnieuw reageert ze op het laatste dat ze voortbracht en reist ze verder in onbekend gebied.

Wetenschap en onderzoek verleggen rationele grenzen, verwerpen opzettelijk de eerdere en vaak moeizaam geboekte resultaten om dieper in het object van onderzoek door te kunnen dringen. Met deze stellingname sluit EICAS aan bij de ontwikkeling op veel plaatsen elders in Europa en bij de internationale gemeenschap en organisaties voor artistiek onderzoek.

EICAS versterkt de onderliggende waarden door deze te bevragen en door ze van steeds nieuwe verhalen te voorzien. En geeft zo voeding aan het gesprek over het belang van kunst en wetenschap voor leven en denken in onze gemeenschap.

EICAS heeft een uitgesproken internationale oriëntatie. Beeldende kunst is niet aan grenzen gebonden, spreekt een universele taal en biedt zo de gelegenheid om over taal- en cultuurgrenzen heen ervaringen te delen. Kunst bindt, biedt een verhaal, een stemming, onderzoekt en roept de intrigerende vraag op naar het onbekende. Nederland heeft op dit punt zijn sporen verdiend, met bewegingen als De Stijl, Cobra, de Nul-groep. In deze rijke traditie richt het museum zich in de eerste plaats op Europese hedendaagse kunst, kunstenaars en theoretici, maar zoekt –zo nodig¬– ook de internationale interactie buiten Europa. Met geïnteresseerde samenwerkingspartners binnen de Europese Unie wordt een samenwerkingsverband aangegaan.

Artikel 2 - Doel

De stichting heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van een museum voor hedendaagse kunst.

 1. Het museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt/ presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
 2. De stichting tracht haar doel verder te bereiken door:
  1. het bijeenbrengen / in bruikleen verkrijgen, in stand houden en verbeteren van verzamelingen op het gebied van de beeldende kunst, vervaardigd door Europese hedendaagse kunstenaars;
  2. het in zijn onderlinge samenhang tentoonstellen van delen van de collectie;
  3. het documenteren en wetenschappelijk onderzoeken van deze collectie en het publiceren over deze collectie;
  4. verrichten hetgeen overigens tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig/ nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn.
 3. Ter bereiking van haar doel kan de stichting in relatie treden met organisaties in binnen- en buitenland/ die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven. hetgeen te verrichten hetgeen overigens tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig/ nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn.
 4. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.