EICAS european institute for contemporary art and science

Financieel beleidsplan

Het EICAS ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming van het EICAS als daarna is het EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum is daarom van het grootste belang.

Daartoe is een (globaal) ondernemingsplan/business model voor het museum opgesteld met daarin diverse vormen van een financiële bijdrage (financiering haalbaarheidsonderzoek, eenmalige, structurele financiering, garantiesubsidies, leningen, participatie enz. Welke private partijen zijn bereid een financiële bijdrage te leveren?

EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Openingsbalans

download: Openingsbalans Stichting EICAS (pdf, 186KB)
Toelichting

De Stichting EICAS is opgericht op 14 november 2017. Op de vermelde openingsbalans staat een donatie vermeld van € 1.000,– De oprichtings- en andere kosten worden per 31 december verwerkt.

Jaarverslag 2017

download: Jaarverslag Stichting EICAS 2017 (pdf, 30KB)

Jaarverslag 2018

download: Jaarverslag Stichting EICAS 2018 (pdf, 47KB)

Balans per 31 december 2018

download: Balans Stichting EICAS per 31 december 2018 (pdf, 391KB)

Beloningsbeleid:

Art. 3 Statuten

Lid 2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Lid 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

De stichting heeft vooralsnog geen personeel.